مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

 
سمت سازمانی: مديريت امور آموزش و تحصيلات تكميلي
نام و نام خانوادگی:سید بیژن جیا
مدرک تحصیلی:دکتری-فیزیک
شماره تماس مستقیم :-
شماره تماس داخلی :۲۴۴
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انساني 2 – مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي