نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

فراخوان ایده پردازی با موضوع کسب و کارهای کوچک در محیط دانشگاه

شناسه : 602490

فراخوان ایده پردازی با موضوع کسب و کارهای کوچک در محیط دانشگاه


آخرین مهلت دریافت ایده ها:
27 اردیبهشت 98

زمان و محل برگزاری:
1 خرداد 98 ساعت 9 الی 13، آمفی تئاتر دانشکده‌ی هنر

ارسال آثار:  Innovation@ub.ac.ir
دریافت ثبت نام:  Innovation.ub.ac.ir
شماره تماس دبیرخانه:  3221099-058