کارگاه آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه و دانش‌آموختگی بنیاد نخبگان

شناسه : 602446

کارگاه آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه و دانش‌آموختگی بنیاد نخبگان